HAVA DURUMU

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 38 Kategoride 3018 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Îmanın Şartları

02 Temmuz 2016 - 3.310 kez okunmuş
Ana Sayfa » Dini Bilgiler»Îmanın Şartları
Îmanın Şartları 1 - Allâhü Teâlâ’ya inanmak, 2- Meleklerine inanmak, 3- Kitaplarına inanmak, 4- Peygamberlerine inanmak, 5- Âhiret gününe; öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanmak, 6- Kadere; hayır ve şerrin Allâh’ın bilip dilemesi ve yaratması ile olduğuna inanmaktır. îmânın bu altı şartından birini kabul etmeyen, hepsini inkâr etmiş sayılır. Meselâ, îmânın beş şartını kabul edip, âhirete inanmayan kimse mü’min olamaz. ALLÂHÜ TEÂLÂ’YA İMÂN îmânın altı şartından birincisi, Allâhü Teâlâ’ya îmân etmektir. Şöyle ki; Allâhü Teâlâ vardır. Onun zâtı, bütün kemâl sıfatları ile vasıflanmıştır. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir; uzaktır. Allâhü Teâlâ’nın sıfatları, sıfât-ı zâtiyye ve sıfât-ı sübûtiyye olmak üzere iki kısımdır. SIFÂT-I ZÂTİYYE Allâhü Teâlâ’nın Sıfât-ı Zâtiyyesi altıdır: 1- Vücûd; Var olmak. Allâhü Teâlâ vardır. 2- Kıdem: Evveli olmamak; ezelî olmak. Allâhü Teâlâ’nın varlığının evveli yoktur. 3- Bekâ: Sonu olmamak; ebedî olmak. Allâhü înâlâ’nın varlığının sonu yoktur. 4- Vahdâniyet: Birlik. Allâhü Teâlâ zâtında ve sıfatı.ınnda tek olup, ortağı yoktur 5- Muhâlefetün lilhavâdis: Yaratılanlara hiç ben /omemek. Allâhü Teâlâ sonradan olan hiç bir şeye I jonzemez. Akla ne gelirse Allâhü Teâlâ onun gayrıdır, 6- Kıyam binefsihî: Vücudunda gayre muhtaç olmamak. Allâhü Teâlâ varlığında hiç bir şeye muhtaç değildir. SIFÂT-I SÜBÛTİYYE Allâhü Teâlâ’nın Sıfât-ı Sübûtiyyesi sekizdir: 1- Hayât: Hayât; Allâhü Teâlâ diridir ve dirilticidir. 2- İlim: Bilgi; Allâhü Teâlâ her şeyi bilir. Allâhü Teâlâ kalblerde gizlenen niyetleri dahi bilir. 3- Semi’: İşitmek; Allâhü Teâlâ her şeyi işitir. 4- Basar: Görmek; Allâhü Teâlâ her şeyi görür. Allâhü Teâlâ karanlık gecede, kara taşın üzerinde, kara karıncanın yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitir. 5- İrâdet: Dilemek. Allâhü Teâlâ ne dilerse onu dilediği gibi işler. 6- Kudret: Gücü yetmek; Allâhü Teâlâ her şeye kadirdir. 7- Kelâm: Konuşmak; Allâhü Teâlâ’nın harf ve sese muhtaç olmadan konuşması demektir. Kur’ân-ı Kerim, Allâh’m kelâmıdır. 8' Tekvin: Yoktan var etmek, meydana getirmek, yaratmak. Allâhü Teâlâ bütün mahlûkların yaratıcısıdır. MELEKLERE ÎMÂN İmânın ikinci şartı meleklere inanmaktır. Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri sûret ve şekilline girebilen rûhânîve latif varlıklardır. Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Onlar, emrolundukları şeylerde Allâh’a isyan etmezler. Yorulup usanmazlar. Yemek, içmek gibi ihtiyaçları yoktur. Kimi < jökte, kimi yerde, kimisi de Arş’ta vazifelidirler. Sayılarını ancak Allâhü Teâlâ bilir, içlerinden dört büyük melek, meleklerin peygamberleridir. DÖRT BÜYÜK MELEK 1- Cebrâîl (a.s.): Cenâb-ı Hakk’ın kitaplarını peygamberlere getirmeye, yani vahye memur, Allâh ile peygamberleri arasında bir vâsıta ve elçidir. 2- Mîkâîl (a.s.): Bir kısım hâdiselerin; meselâ rüzgârların, yağışların ve bitkilerin meydana getirilmesine memurdur. 3- İsrafil (a.s.): Sûrun üflenmesi, kıyamet gününün meydana gelmesi, insanların ve cinlerin kıyamette tekrar dirilmeleri hususlarına memurdur. 4- Azrâîi (a.s.): İnsan ve cinlerden eceli gelenlerin ruhlarını almaya memurdur. Yani, Allâhü Teâlâ’nın emriyle onların canlarını alır. Ayrıca her insanda, 384 vazifeli melek vardır. Bunlardan, Kirâmen Kâtibîn melekleri insan ne yaparsa onu yazmakla vazifelidirler. KİTAPLARA ÎMÂN îmânın üçüncü şartı kitaplara inanmaktır. Cenâb-ı Hak, kendi iradelerini, emirlerini, nehiylerini, hikmetlerini kullarına bildirmek için zaman zaman peygamberlerine kitaplar indirmiştir. Cebrâil (a.s.) vasıtası ile peygamberlere vahiy olarak gönderilen kitap ve suhufun (sayfaların) adedi 104’tür. SUHUF (SAYFALAR): 10 Suhuf ÂDEM Aleyhisselâm’a, 50 Suhuf ŞÎT Aleyhisselâm’a, 30 Suhuf İDRÎS Aleyhisselâm’a, 10 Suhuf İBRÂHÎM Aleyhisselâm’a gönderilmiştir ki, tamamı 100 suhufdur. KİTAPLAR 1 - Tevrat, Mûsâ Aleyhisselâm’a, 2- Zebûr, Dâvûd Aleyhisselâm’a, 3- İncil, îsâ Aleyhisselâm’a, 4- Kur’ân-ı Kerîm, Peygamberimiz MUHAMMED MUSTAFA’ya (s.a.v.) gelmiştir. Kur’ânın gelmesiyle ilk üçünün hükmü kaldırılmıştır. Kur’ân-ı Kerîm 114 sûre, 6666 âyettir. İki durak arasına bir âyet denir, Kur’ân’ın bir harfi bile değişmemiştir. Dünyadaki bütün Kur’ân’lar aynıdır. Kur’ân-ı Kerim ebediyen Allah’ın himayesinde olup değişmeyecektir. PEYGAMBERLERE ÎMÂN imânın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Cenâb-ı Hakk’ın, dinini; emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönderdiği seçilmiş zâtlardır. Peygamberler insanları, Allâh’a şirk koşmak ve puta tapmak (gibi dalâletlerden kurtarmaya, inananları hem dünyada hem de âhirette saâdete erdirmeye vesiledirler, insanların akılları gerçek kurtuluş yolunu bulmakta yetesrsiz olduğundan Hazreti Allâh, kullarının ebedî saadeti ve doğru yolu bulmaları için rehber olarak peygamberler göndermiştir. Peygamberler, Allâh tarafından rrrıûcizelerle kuvvetlendirilmişler; Allâh’ın izni ile onların elinde birçok hârikulâde şeyler meydana gelmiştir. İlk insan ve ilk peygamber Âdem aleyhisselâm’dır. Yaratılışı itibariyle üstün bir varlık olan insanın, aslı, bazı kimselerim iddia ettiği gibi maymun değil; yine insandır. Esâsıen “insanın aslı maymundur” diyenlerin bu bâtıl iddiasını, asrımızın inkişâf eden ilmi ve fenni kökünden çürütmüştür. Hiç şüphesiz bilinmelidir ki, bizim aslımız maymun değil; Cennetten gelme ve tertemiz Hazret-i Âdem ile Hazret-i Havvâ’dır. PEYGAMBERLERİN SIFATLARI Peygamberler hakkında bilinmesi vâcip ve zarûrî olan sıfatlar beştir. 1- Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Aslâ yalan söylemezler. 2- Emânet: Emindirler. Her hususta kendilerine güvenilir. 3- Tebliğ: Allâhü Teâlâ’nır, emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebiiğ ederler. 4- Fetânet: Son derece akıllı ve zekidirler. 5- İsmet: Masumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafâ’nın (s.a.v.) diğer peygamberlerden ayrı beş vasfı daha vardır: 1 - Bütün peygamberlerden efdaldir (üstündür). 2- Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. 3- Hâtemü’l-Enbiyâ; peygamberler silsilesinin sor h;ılkası, yani son peygamberdir. Ondan sonra pey- ■ |ı ımber gelmeyecektir. 4- Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. 5- Şerîatı, kıyâmete kadar devam edecektir. Kur’ân-ı Kerîm’de isimleri geçen peygamberler: Hazret-i Âdem aleyhisselâmdan Peygamber Efendimize (s.a.v.) kadar peygamberler gönderilmiştir. Gönderilen peygamberlerin yalnız 28 tanesinin isimleri Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de . ıdları geçen ve bilinmeleri vâcip olan peygamberlerir mübârek isimleri şunlardır:
1 - Âdem 10- Yâkûb 19- İlyâs
2- İdrîs 11- Yûsuf 20- Elyesa’
3- Nûh 12- Eyyûb 21 - Zülkifl
4- Hûd 13- Şuayb 22- Zekeriyyâ
5- Sâlih 14- Mûsâ 23- Yahyâ
6- ibrâhîm 15- Hârûn 24- îsâ
7- Lût 16- Dâvûd 25- Uzeyr*
8- ismâîl 17- Süleyman 26- Lokmân*
9- İshâk 18- Yûnus 27- Zülkarneyn
28- Hazret-i Muhammed Mustafâ (Aleyhimüsselâm)

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar
TemaFabrika